Longitud: E16°26´9 | Latitud: N56°58´0

 

 

Hamnordning för Timmernabbens fritidsbåthamn

§1 Fördelning av båtplatser verkställs av TBS. Aktuell båtplatsförteckning skall finnas tillgänglig inom hamnområdet.
§2 Båtplats tilldelas endast båtägare som tecknat avtal med försäkringsbolag och inlämnat båtregistreringsuppgifter samt visat gällande kvitto på försäkring för skada gentemot tredje man.
§3 Båtplats är personlig och får inte utan medgivande från TBS överlåtas, uthyras eller utlånas. TBS får tillfällig disponera ledig plats för gästande båtar, eventuell inkasserad avgift tillfaller TBS. Båt får inte läggas vid annan än anvisad plats, annat än om fara för haveri eller annan skada föreligger. Vid försäljning av båt må den nye ägaren, därest den förre ägaren ej längre erfordrar båtplatsen, disponera platsen till respektive säsongs slut under förutsättning att skyldigheter enligt denna hamnordning iakttagits och gällande villkor uppfylles.
§4 Båtägare är skyldig att byta plats om TBS påfordrar detta.
§5 Förtöjningsgods och annat material skall vara i fullgott skick.
§6 Förtöjningsgods på bryggor och y-bommar skall vara avlägsnat före den 1 november, detta gäller även Y-bommar på den fasta piren. Givetvis under förutsättning att båtplatsen inte utnyttjas efter detta datum, om så är fallet skall båtplatsen vara ”ren” i samband med senare torrsättning. Hamnförmannen äger rätten att ta bort kvarlämnat förtöjningsgods på båtplatsinnehavarens bekostnad.
§7 Vid all trafik inom hamnområdet skall varsamhet iakttagas och farten nedbringas så att skador eller andra olägenheter inte uppstår på båtar eller anläggningen. Farten inom hamnen är maximerad till 3 knop.
§8 Inom hamnområdet skall platsinnehavare och gästande båtars besättningar iakttaga god ordning och renlighet. Utställda anordningar för uppsamling av sopor får endast användas för sopor från båtarna. All nedskräpning i hamnen, likaså användandet av WC med direktutsläpp i båtar inom hamnen är enligt lag förbjudet. TBS tillhanda håller utrustning för tömning av septiktank vid gästhamnskajen, den skall användas. Brott mot dessa bestämmelse kan medföra förlust av båtplatsen.
§9 Obehörig tilläggning vid eller beträdande av annan båt i hamnen är förbjuden. Ombordläggning med annan båt skall, därest skada skett, omedelbart anmäla detta till båtägaren och hamnförmannen.
§10 Gemensamma sjö- och torrsättningar av båtar sker på av TBS fastställda dagar och i enlighet med upprättad turordning. Enskild sjö- och torrsättning kan ske och då i samråd med hamnförmannen och enligt dennes anvisningar. Sjö- och torrsättning via båtrampen berörs inte av denna regel.
§11 Inför torrsättning skall båten i god tid före arbetets början ligga förtöjd vid upptagningsplatsen, avriggad, länsad och befriad från barlast. Båtägaren har att följa anvisningar från sjö- och torrsättningsledaren.
§12 Båtägare som tilldelats uppläggningsplats för sin båt skall medverka vid upptagning av övriga båtar i den omfattning som fastställs av TBS.
§13 Båt placeras enligt av TBS upprättad uppläggningsplan.
§14 Båt skall under uppläggningstiden vara uppallad på ett stadigt sätt så att risken för stjälpning inte föreligger. Uppallningsanordningarna skall vara uppmärkta med ägarens namn samt godkända av TBS. Detta godkännande befriar dock inte båtägaren från ansvar för uppallad båt. Vid utplacering av uppallningsanordningar skall båtägaren deltaga. Tidpunkt meddelas av TBS.
§15 Täckning skall vara effektiv och prydlig och får inte skjuta ut mer än 50 cm på varje båtsida. Täckningen får inte surras i stöttorna.
§16 Uppställningsplatsen skall ständigt hållas snygg. Efter sjösättningen skall uppställningsplatsen vara avstädad om inte kommer platsen städas av TBS på båtägarens bekostnad.
§17 Uppställningsanordningen och dylikt material skall, senast den dag som TBS bestämmer vara hopbuntade och försedda med innehavarens namn. Iakttages inte detta kommer TBS, att på båtägarens bekostnad, forsla bort allt kvarlämnat material till soptipp.
§18  Varje båtägare är skyldig att medverka vid städning av området. TBS meddelar tid, se aktivitetsprogram.
§19 Elkablar och vattenslangar återlämnas efter avslutad användning. Endast elkablar av godkänd typ och försedda med skyddsjord får användas. Elektriska element och annan större elförbrukare får anslutas endast efter tillstånd från hamnförman och mot erläggande av avgift. Anslutna element får inte lämnas utan tillsyn.
§20 Vid arbeten med öppen låga skall godkänt brandsäkerhetsmaterial finnas i beredskap.
§21 Båtar upplagda utan tillstånd eller för vilka avgifter inte erlagts samt båtar som inte sjösatts före den 1 juni bortforslas på båtägarens risk och bekostnad.
§22 All motorfordonstrafik är förbjuden inom upplagsområdet under vintertid och på sjö- eller torrsättning pågår. Fordon skall uppställas på parkeringsplats och får inte blockera väg eller pir.
§23 Master skall förvaras i avsett mastställ och vara märkta med ägarens namn.